Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Beneficjenci ostateczni - gospodarstwa domowe

Charakterystyka grupy docelowej:

Grupa Beneficjentów Ostatecznych została zdefiniowana zgodnie z opisem Działania 8.3 jako:

  1. 30 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych;

  2. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

  3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Osobom z wybranych do projektu gospodarstw domowych, zostanie przekazany sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Grupa docelowa (Beneficjenci Ostateczni), zostanie objęta szkoleniami w zakresie obsługi komputera i Internetu, co podniesie ich kwalifikacje oraz kompetencje informatyczne.

 

Grupy docelowe projektu spełniają warunki do wdrożenia projektu i są zgodne z warunkami dział. 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.