Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Harmonogram działań w projekcie

Planowane działania

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania:

Działanie 1

Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania i dostarczanie Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych Gminie Lipiany objętych projektem

1.1. Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów na dostarczenie, instalację i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostarczania Internetu. Wybór najkorzystniejszych ofert, podpisanie umów.

1.2. Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją i podłączeniem Internetu w 30 gospodarstwach domowych i 3 jednostek podległych Gminie Lipiany.

1.3. Przegląd serwisowy sprzętu i oprogramowania u Beneficjentów Ostatecznych (dalej BO) projektu.

Działanie 2

Dostarczanie Internetu

2.1..Dostarczanie Internetu przez 8 m-cy dla 30 gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych Gminie Lipiany.

2.2. Monitoring wykorzystania sprzętu i Internetu przez BO.

Działanie 3

Przeprowadzenie naboru BO

Nabór 30 gospodarstw domowych do projektu, zawarcie z nimi umów i przekazanie im sprzętu.

Działanie 4

Przeprowadzenie szkoleń

Dla 30 osób dorosłych z gospodarstw domowych (obsługa komputera i korzystanie z Internetu).

Działanie 5

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu

5.1. Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjno-reklamowych projektu.

5.2. Przeprowadzenie 3 zebrań informacyjnych dla mieszkańców Gminy Lipiany.

5.3. Postawienie strony www projektu, jej hosting, administrowanie i aktualizacja.

5.4. Opublikowanie 2 artykułów promocyjnych w prasie lokalnej na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

Działanie 6

Zarządzanie projektem

6.1. Powołanie Zespołu do realizacji projektu.

6.2. Zarządzanie i administracja projektu.

6.3. Bieżąca ewaluacja, przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozdawczość projektowa.

6.4 Rozliczenie końcowe projektu.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.