Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Jednostki organizacyjne gminy wyposażone w sprzęt komputerowy w ramach projektu

Charakterystyka grupy docelowej:

Grupa Beneficjentów Ostatecznychzostała zdefiniowana zgodnie z opisem Działania 8.3 jako:

  1. Jednostki podległe Gminie Lipiany. 

W ramach projektu Gmina Lipiany podejmie działania koordynacyjne w zakresie doposażenia i modernizacji swoich jednostek podległych, położonych na terenie objętym projektem. Punkty te zostaną zlokalizowane w:

  1. Zespole Szkół w Lipianach;

  2. Bibliotece Publicznej w Lipianach, filia Batowo;

  3. Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach.

Grupy docelowe projektu spełniają warunki do wdrożenia projektu i są zgodne z warunkami dział. 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.