Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Opis projektu

Zidentyfikowane potrzeby dla realizacji projektu


Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, opiera się o zidentyfikowane potrzeby dla jego realizacji takie jak:

 • zapewnienie mieszkańcom Gminy powszechnego, nieodpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu i nowych technologii informatycznych;

 • zbadana sytuacja ekonomiczna osób w grupach docelowych [źr. dane GOPS 2011, Analiza zagrożenia wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Lipiany], która wskazuje, że osoby te bez pomocy zewnętrznej skazane są na wykluczenie cyfrowe;

 • pobudzenie aktywizacji osób dorosłych w procesie wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia oraz wykluczenia cyfrowego;

 • brak dostępu do globalnej Siecidlaosób zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – konieczność wdrożenia Wytycznej nr 9, Zalecenia Rady UE z dnia 28 czerwca 2005 r. ws. tworzenia powszechnego społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich UE;

 • brak dostępu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do e-administracji zapewniającej wszystkim obywatelom możliwości korzystania z usług publicznych za pomocą ICT;

 • konieczność podniesienia jakości kształcenia w Gminie, poprzez zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego wykorzystanie w edukacji nowych technologii IT;

Projekt odpowiada potrzebom zidentyfikowanych grup docelowych.


Korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupom docelowym:

 

 • uzyskanie dostępu do globalnej Sieci,umożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym gminy, regionu i kraju;

 • znaczące podniesienie jakości edukacji w szkole, podległej Gminie Lipiany;

 • wyrównywanie szans dostępu do globalnej wiedzy dzieciom i młodzieży, poprzez nieodpłatny dostęp do Sieci w szkole i na terenie gminy oraz dzieciom i młodzieży z gospodarstw domowych nie objętych projektem - wsparcie procesów edukacyjnych i rozwoju osobowego uczniów;
 • rozbudzanie nowych potrzeb i zainteresowań osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym i tworzenie warunków dla ich zaspakajania;

 • wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy, związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnych;

 • wzrost wiedzy na temat usług, które dostępne są w zasobach Internetu, kształtowanie pozytywnych postaw wobec Internetu;

 • wzrost świadomości zagrożeń wynikających z cyberprzemocy;

 • rozwój komunikacji cyfrowej.

 

Znaczenie przedsięwzięcia dla określonych potrzeb Beneficjentów Ostatecznych projektu

 • przeszkolenie Beneficjentów Ostatecznych (dalej BO) projektu z obsługi komputera i korzystania z usług cyfrowych;

 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności przez BO projektu, w tym w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • rozwój wykształcenia cyfrowego wśród osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym, w szczególności dzieci i młodzieży.

 

Cel ogólny projektu


Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.

 

Cele jakościowe:

 1. Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy o Unii Europejskiej i funduszach unijnych wspomagających rozwój państw członkowskich ugrupowania;

 2. Promocja projektu w gminie, m.in. poprzez akcję informacyjno-promocyjną i stronę www projektu.

Działania i produkty powstałe podczas realizacji projektu, umożliwią osiągnięcie zamierzonych celów i rezultatów projektu.

 

Cele szczegółowe:

 

Wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie Internetu do:

 1. 30 gospodarstw domowych z Gminy Lipiany – 30 szt. zestawów komputerowych;

 2. 3 jedn. podległe Gminie Lipiany, z obszaru jej działania:

                    a) Zespół Szkół w Lipianach- 34 szt. zestawów komputerowych.

                    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach – 3 szt. zestawów komputerowych.

                    c) Biblioteka Publiczna w Lipianach, filia Batowo – 3 szt. zestawów komputerowych;

 1. dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 30 gospodarstw domowych objętych projektem;

 2. dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 3 jednostek podległych Gminie Lipiany objętych projektem;
 3. podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

 

Grupy docelowe projektu


Osoby z 30 gospodarstw domowych objętych projektem, ze względu na trudną sytuację życiową zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. W celu przeciwdziałania ich marginalizacji, zakupiony w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny zostanie im przekazany w formie użyczenia oraz osoby te wezmą udział w szkoleniach z podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu. Udział w projekcie zwiększy ich szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji, zainteresowanie odbiorem usług i treści cyfrowych, ich konkurencyjność na rynku pracy, a także stworzy możliwości do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Dla dzieci i młodzieży z gospodarstw domowych objętych projektem, pozyskanie komputera z dostępem do Internetu, wyrówna ich dostęp do zdobywania wiedzy i kreowania nowych zainteresowań, wspomagając w ten sposób ich proces edukacyjny.


Udział jednostek podległych (Zespołu Szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej i Filii Biblioteki Publicznej w Batowie w projekcie, poprzez zapewnienie dostępu do zasobów Internetu, umożliwi:


1/ dostęp do lepszego jakościowo kształcenia wszystkim uczniom, szczególnie uczniom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym pochodzącym z rodzin mniej zamożnych nie objętych projektem;

2/ zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie sal multimedialnych w jednostkach podległych pozwoli młodzieży na pogłębianie wiedzy, rozwijanie nowych umiejętności i zainteresowań, zaznajomienie się z nowymi technologiami XXI w. dzięki czemu w przyszłości unikną wykluczenia cyfrowego;

3/ utworzenie sal multimedialnych z dostępem do Internetu dla społeczności lokalnej, stworzy nowe możliwości podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz edukacji zawodowej, przyczyniając się do zmniejszenia ich marginalizacji i wykluczenia cyfrowego. Punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu, zwiększą efektywność wykorzystania środków finansowych wydatkowanych na zakup produktów projektu i dostarczenie Internetu w ramach projektu.

 

Kontrola prawidłowej realizacji projektu:

 1. Zakupiony w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie, zostaną przekazane dla gospodarstw domowych na podstawie Protokołu przekazania sprzętu w nieodpłatne użytkowanie. Protokół będzie zawierał m.in. klauzule dotyczące:

                      a) zwrotu kosztów sprzętu i jego instalacji, w przypadku jego zaginięcia lub zniszczenia z winy umyślnej;

                      b) w razie naruszenia zasad wykorzystywania sprzętu i/lub rażącego nieposzanowania go, sprzęt zostanie odebrany i przekazany

                           innemu BO.

 

     2. Przeszkolenie BO projektu w obsłudze powierzonego im sprzętu.
     3. Za bezpieczeństwo i wykorzystanie sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania przekazanego jednostkom podległym Gminie Lipiany, 

          odpowiedzialni będą dyrektorzy tych jednostek.

     4. Zabezpieczenie sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego zostanie dokonana w ramach:


                      a) gwarancji na główne podzespoły zakupionego sprzętu;

                      b) serwisowanie sprzętu i oprogramowania, w miejscu jego użytkowania.


     5. Bezpośrednie kontrole stanu technicznego oraz sposobu wykorzystywania przekazanego sprzętu, w miejscach jego użytkowania.

 

 

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.