Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Przystąpienie do projektu

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,zostanie zakupione:

  • 30 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych;

  • 30 drukarek dla gospodarstw domowych;

  • 3 komputery stacjonarne dla jednostek podległych;

  • 37 laptopów dla jednostek podległych;

  • 3 urządzenia wielofunkcyjne dla jednostek podległych;

  • 4 rutery;

  • 2 szafy dystrybucyjne;

  • 70 szt. oprogramowania komputerowego (biurowe i antywirusowe – pakiet);

  • 67 szt. programu ochrony rodzicielskiej (dla gospodarstw domowych, szkoły i biblioteki).

Wszystkie działania w projekcie podporządkowane są realizacji celu głównego tj. dostarczenie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności, w 30. gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem oraz w ramach działań koordynacyjnych Gminy Lipiany, stworzenie w 2. jednostkach podległych (Zespole Szkół i Bibliotece) dostępu do nieodpłatnego szerokopasmowego Internetu dla całej społeczności Gminy.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.