Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Lipiany
Realizacja projektu

W ramach projektu opracowano niniejszą stronę www, zapewniono jej administrację, aktualizację i hosting. Obecnie jesteśmy w trakcie realizowania umowy na dostawę sprzętu komputerowego z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą. Planujemy realizację zamówień dotyczących: promocji projektu, ubezpieczenia sprzętu i oprzyrządowania zakupionego w ramach realizacji projektu, szkolenia beneficjentów, dostawy, instalacji i konfiguracji Internetu, zamieszczenia artykułów promocyjnych w prasie lokalnej oraz dostawy materiałów biurowych.

 

 

Działania przeprowadzone

 

  • W dniu 18 kwietnia 2013 r. ogłoszono zapytanie cenowe na opracowania i wydruku materiałów promocyjnych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”.W dniu 8 maja 2013 r. wyłoniono wykonawcę opracowania i wydruku materiałów promocyjnych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”. Z treścią, wykonanej w ramach zamówienia, ulotki informacyjnej można zapoznać się w zakładce „Przystąpienie do projektu”, „Materiały do pobrania”.

  • W dniu 9 maja 2013 r. ogłoszono zapytanie cenowe na ubezpieczenie sprzętu i oprzyrządowania zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”.W dniu 17 maja 2013 r. wyłoniono wykonawcę ubezpieczenia sprzętu i oprzyrządowania zakupionego w ramach projektu.

  • W dniu 17 maja 2013 r. ogłoszono zapytanie cenowe na szkolenia Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany” z podstawowej obsługi komputera oraz z korzystania z Internetu. W dniu 28 maja 2013 r. wyłoniono wykonawcę, który przeprowadzi dwa szkolenia dla grupy 30. Beneficjentów Ostatecznych: z podstawowej obsługi komputera oraz z korzystania z Internetu.

  • W dniu 20 maja i 21 maja 2013 r. firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów PC, komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich oprogramowaniem oraz dostawę ruterów i szaf dystrybucyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany” rozpoczęła dostawę i instalację sprzętu komputerowego w jednostkach podległych Gminie Lipiany.

  • W ramach przedsięwzięcia wyposażono dwie sale komputerowe w Zespole Szkół w Lipianach w 34 laptopy, dwie szafy dystrybucyjne do ich przechowywania, dwa rutery oraz urządzenie wielofunkcyjne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach otrzymał trzy laptopy, ruter oraz urządzenie wielofunkcyjne. Biblioteka Publiczna w Lipianach, filia Batowo otrzymała trzy zestawy komputerowe, ruter oraz urządzenie wielofunkcyjne.

  • W dniu 21 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Lipianach odbyło się podpisanie umów użyczenia z uczestnikami projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”. W dniach 21 i 22 maja 2013 r. nastąpiła dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w trzydziestu gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych.

  • W dniu 27 maja 2013 r. w ogłoszono zapytanie cenowe na usługę instalacji, konfiguracji oraz dostarczenia Internetu w okresie do 31.03.2014 r. na potrzeby realizacji projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”. W dniu 3 czerwca 2013 r. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zamówienia. 

  • W dniu 13 czerwca 2013 r. wystosowano zapytanie cenowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów do obsługi 3 spotkań w ramach projektu. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”. W dniu 17 czerwca 2013 r. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zamówienia.
Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.